Regulamin

17Cze

EGULAMIN PORZĄDKOWY

W celu zapewnienia porządku oraz bezpieczeństwa noclegów dla klientów Tabaszówki  zlokalizowanej w miejscowości Mochnaczka Niżna 145 oraz ich mienia – zarządza się co następuje:
Niniejszy regulamin porządkowy zostaje wydany przez właściciela obiektów noclegowych Tabaszówka . Regulamin ustala jednocześnie zasady korzystania z pomieszczeń mieszkalnych . Niniejszy regulamin wiąże wszystkie osoby przebywające na terenie wyżej wymienionych obiektów.

Pomieszczenia mieszkalne w Tabaszówka wynajmowane są na doby. Nocleg rozpoczyna się o godzinie 15 : 00 i kończy się o godzinie 11 : 00 dnia następnego.
Osoba zajmująca pomieszczenie mieszkalne, zwana dalej „gościem” określa czas swego pobytu.
Życzenie przedłużenia poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić w biurze na terenie Tabaszówki do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pomieszczenia mieszkalnego. Biuro może nie uwzględnić życzenia gościa przedłużenia najmu pomieszczenia mieszkalnego w przypadku braku wolnych miejsc.Gość nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pomieszczenia mieszkalnego innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

Osoby nie będące gośćmi Tabaszówki (nie meldowane) nie mogą przebywać w pomieszczeniach mieszkalnych od godziny 22 : 00 do godziny 7 : 00 dnia następnego.
W pomieszczeniach mieszkalnych Tabaszówki należy zachować ciszę nocną od godziny 22 : 00 do godziny 7 : 00 dnia następnego.

Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pomieszczeniach mieszkalnych obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, żelazek oraz palników gazowych.

Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Tabaszówki, które powstaną z winy umyślnej lub nieumyślnej gościa lub z winy osób go odwiedzających.
Tabaszówka obowiązana jest zapewnić wymianę bielizny pościelowej i ręczników co siedem dni lub na każdorazowe życzenie gościa, lecz nie częściej niż raz na dobę. Wymiana bielizny pościelowej i ręczników odbywa się pod nieobecność gościa, a w jego obecności jedynie na wyraźnie żądanie gościa.
Odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych – przez gości na teren obiektów Tabaszówki regulują przepisy tytułu XXIX Kodeksu Cywilnego – Odpowiedzialność, prawo zastawu i przedawnienie roszczeń utrzymujących hotele i podobne zakłady.
Tabaszówka nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa. Gość przyjmuje do wiadomości, że znajdujący się na terenie Tabaszówki parking jest parkingiem niestrzeżonym.

Na teren obiektów Tabaszówki nie wolno wprowadzać psów oraz innych zwierząt
Przedmioty pozostawione przez gościa w pomieszczeniu mieszkalnym, po opuszczeniu Tabaszówki, zostaną odesłane przez personel Tabaszówki na koszt gościa na wskazany przez gościa adres. W przypadku braku wskazania przez gościa adresu na który mają być odesłane pozostawione przedmioty lub w przypadku braku osobistego odbioru tych rzeczy przez gościa, Tabaszówka postąpi z rzeczami stosownie do przepisów o rzeczach zagubionych lub znalezionych.
Dzieci przebywające na placu zabaw są pod wyłączną opieką rodziców lub ich opiekunów i oni odpowiadają za ich bezpieczeństwo. Odpowiedzialność za szkody dokonane na terenie Tabaszówki przez dzieci ponoszą ich rodzice lub opiekunowei.

Na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity: Dz. U. Z 2004 Nr 223 poz. 2268 z późniejszymi zmianami)

Call Now ButtonZadzwoń